Sel

11 tekstów – auto­rem jest Sel.

Próbując nap­ra­wić świat nie za­pom­nij o sobie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 lutego 2012, 00:42

Przyz­woitość to obłuda ub­ra­na w maskę dob­re­go wychowania. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 stycznia 2012, 00:41

Kłam­stwo to pro­dukt uboczny strachu. 

aforyzm dnia z 25 lutego 2013 roku
zebrał 195 fiszek • 27 stycznia 2012, 12:08

Mas­ki są dob­re dla ludzi, którzy nie mają włas­nej twarzy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 stycznia 2012, 11:42

Nie bądź z li­tości, z poczu­cia obo­wiązku, lecz z pot­rze­by ser­ca. Tak le­piej wychodzi się na zdjęciach. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 stycznia 2012, 13:36

Jes­tem nieudaną próbą osiągnięcia przez Bo­ga perfekcji. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2012, 10:03

Czcion­ka rządzi światem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 lipca 2010, 14:55

Mil­cze­nie to naj­cichszy zabójca. Do­piero czas po­kazu­je nam je­go mor­der­cze zamiary. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 6 lipca 2010, 14:39

Zas­ta­nowiłeś się, czy w ob­liczu te­go, co stało się 10. kwiet­nia 2010 ro­ku stwier­dze­nie, że Pol­ska jest Chrys­tu­sem na­rodów na­biera głębi?
Nasze cier­pienie cho­ciaż na chwilę zjed­noczyło świat. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 kwietnia 2010, 22:21

To nie nasze umiejętności, ale wiara czy­ni nas bohaterami. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 kwietnia 2010, 16:06

Sel

Sel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność